เรียนภาษาอังกฤษที่ BLC English นนทบุรี เราเน้นการพูดภาษาอังกฤษเพื่อใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและการทำงาน สอนโดยเจ้าของภาษาที่เป็นมิตรและได้รับการรับรองซึ่งจะช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วและมั่นใจมากขึ้น

LEARN MORE

HOME

GALLERY

ABOUT

CONTACT

LOGIN

FOLLOW US

 • Instagram
 • Grey Facebook Icon
 • 157345305896461860
 • Grey YouTube Icon

© 2020 by Best Language Consultants Ltd.

Icon made by Eucalyp from www.flaticoncom

English Course for Everyday Life (English Conversation)

เน้นพัฒนาทักษะการพูด การฟัง การออกเสียงภาษาอังกฤษ และเรียนรู้คำศัพท์

เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษต่างๆที่นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน สำนวนต่างๆ และประโยคที่พบบ่อย 

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสนุกสนาน เกม บทบาทสมมติ ฝึกสนทนาและอภิปรายกลุ่ม

Conversation Course Highlights

จุดเด่นของหลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป

 • สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา

 • สอนภาษาอังกฤษสด 100% ทุกคาบเรียน

 • สอนโดยมีอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

 • ห้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นกลุ่มเล็ก 4-8 คน เพื่อให้ได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษอย่างทั่วถึง และสอบถามได้อย่างเต็มที่

 • เน้นพัฒนาทักษะการพูด การฟังภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ

 • รูปแบบการเรียน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ในบรรยากาศที่สนุกสนาน

 • แบบทดสอบระดับภาษาอังกฤษฟรี

Real World Topics

บทเรียนภาษาอังกฤษนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

 • Family (Relationships)

 • Hobbies and Activities

 • Health and Fitness

 • Travel and World

 • Shopping

 • Food and Drink

 • Movies and Entertainment

 • Over 60 Conversation Topics!

COURSE PRICING

Conversation Course

Saturday & Sunday

Class Size: 4-8 Persons

20 hours (5 weeks) = 4,500

30 hours (8 weeks) = 6,500

60 hours (15 weeks) = 12,500*

*certificate awarded 60hrs