• Grey Facebook Icon
  • 157345305896461860
  • Grey YouTube Icon

© 2019 by Best Language Consultants Ltd.

English Course for Work (Business English)

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารอย่างมืออาชีพ หลักสูตรครอบคลุมศัพท์ธุรกิจ การเขียนอีเมล์ ทักษะภาษาอังกฤษในการนำเสนองาน การประชุม เจรจาธุรกิจ สัมภาษณ์งาน และอื่นๆ

COURSE PRICING